Algemene voorwaarden Thuisapotheek.nl

De website wordt u aangeboden door Thuisapotheek. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Thuisapotheek via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 • Thuisapotheek is een website die een extra beveiligde omgeving aanbiedt, u moet uzelf eerst registreren om alle functionaliteiten van de website volledig te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Thuisapotheek is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
 • Als u een account hebt, dient u de toegang tot uw account door middel van een  gebruikersnaam en een wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Thuisapotheek mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Thuisapotheek heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 • Indien dat nodig is voor de door uw gevraagde dienst kan Thuisapotheek u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
 • Thuisapotheek behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Thuisapotheek.
 • Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u  gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Thuisapotheek voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

 • Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 • Indien Thuisapotheek constateert dat u  bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Thuisapotheek zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Thuisapotheek zonder waarschuwing ingrijpen.
 • Indien naar het oordeel van Thuisapotheek hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Thuisapotheek of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Thuisapotheek gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Thuisapotheek is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Thuisapotheek gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • Thuisapotheek behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op je te verhalen.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 • Thuisapotheek onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Thuisapotheek dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 • Thuisapotheek mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 • De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Thuisapotheek of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Thuisapotheek, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 5. Duur en opzegging

 • Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Thuisapotheek aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 • U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Thuisapotheek.
 • Thuisapotheek is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • Thuisapotheek mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • Thuisapotheek zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 • Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 7. Overige bepalingen

 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Thuisapotheek gevestigd is.
 • De bedrijfsaansprakelijkheid is gemaximeerd op € 1,3 miljoen per aanspraak.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Thuisapotheek is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 • Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Thuisapotheek schriftelijk zijn aanvaard.
 • Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de contactmogelijkheden.

 

Module Webshop

Voor de exploitatie van onze webshop zijn de volgende bepalingen van toepassing.

 

Artikel 1. Prijzen en informatie

 • Alle op de website en in andere van Thuisapotheek afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • Wij bieden regelmatig kortingsacties en speciale aanbiedingen aan om onze klanten te belonen. Echter, het is belangrijk op te merken dat deze kortingsacties en aanbiedingen niet van toepassing zijn op alle productcategorieën binnen onze webshop. In het bijzonder gelden kortingen en acties niet voor geneesmiddelen die wij aanbieden. Geneesmiddelen zijn onderworpen aan strikte wettelijke voorschriften en beperkingen die het gebruik van kortingen en acties beperken.

 

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

 • De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door uw van het aanbod van Thuisapotheek en het voldoen aan de daarbij door Thuisapotheek gestelde voorwaarden.
 • Indien u  het aanbod via elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Thuisapotheek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 3. Bestellen volgens recept

 • Wij vragen u een foto van een recent geldig recept of apotheeketiket te uploaden via onze website of app. Het recept moet zijn uitgeschreven en ondertekend door een arts.
 • Aanpassing van het recept kan alleen door een nieuw recept te uploaden via onze website of app.
 • De gegevens en het bestand dat u heeft aangeleverd wordt opgeslagen via een beveiligde omgeving en na verwerking verwijderd.

 

Artikel 4. Betaling en verzenden

 • Op de leveringen van de zelftest wordt geen BTW geheven.
 • Wij leveren artikelen indien mogelijk af in een brievenbusverpakking. De verzendkosten voor een standaard verzending binnen Nederland bedragen € 4,99. Bestelling boven € 50,- worden gratis verzonden. Bestellingen met de standaard verzendmethode op werkdagen voor 16.00 uur worden in principe de volgende werkdag afgeleverd. 
 • Bestellingen die we op werkdagen voor 13.00 ontvangen worden kunnen dezelfde dag nog geleverd worden volgens de zelfde dag levering. De verzendkosten bedragen hiervoor € 7,95 en worden uitgevoerd door redjepakketje.
 • Bestellingen op niet werkdagen worden op de eerst volgende werkdag aangeboden.
 • Helaas komt het wel eens voor dat wij uw pakket niet helemaal compleet kunnen maken, als wij weten dat de levering van het ontbrekende product lang op zich laat wachten zenden wij alvast de rest van uw order om u niet langer te laten wachten. Zodra het ontbrekende product weer bij ons op voorraad is sturen wij deze, uiteraard geheel kosteloos, aan u na. Ook hiervan wordt u op de hoogte gehouden via een e-mail.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 • U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Thuisapotheek binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Het termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.
 • U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Thuisapotheek, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Thuisapotheek kenbaar te maken dat u van de aankoop af ziet. Thuisapotheek bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 • Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Thuisapotheek de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Thuisapotheek aanbiedt het product zelf af te halen, mag Thuisapotheek wachten met terugbetalen tot Thuisapotheek het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 6. Retourneren van artikelen

 • Wij nemen geleverde artikelen retour indien deze niet overeenkomen met het bestelde artikel, of indien de artikelen tijdens het verzenden onbruikbaar zijn geworden. U heeft  30 dagen om aan te geven dat u artikelen wilt retourneren. Vanaf het moment dat u heeft aangegeven de artikelen te willen retourneren moet u deze binnen 14 dagen versturen. U dient zorgvuldig om te gaan met de artikelen die u retour wilt sturen. We nemen alleen artikelen retour in de originele verpakking en in ongeopende staat. Stuur het artikel terug conform onze retourinstructies.
 • We accepteren alleen artikelen retour indien om toestemming verzocht deze retour te zenden en deze toestemming door ons is gegeven. Een verzoek tot toestemming kan worden gestuurd naar Klanten@Thuisapotheek.nl.
 • Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De extra kosten zijn voor uw rekening.

Artikel 7. Betalingstermijn

 • De bestellingen moeten voor levering worden afgerekend.

Artikel 8. Geschillen

 • Bij geschillen strekken de administratieve gegevens van de Thuisapotheek tot volledig bewijs, tenzij u het tegendeel bewijst.
 • Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.
 • Verder is het vrijwillig om de algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK, hoeft dus niet. Lijkt me dan ook beter het niet te doen. Dan kunnen we ze weer gemakkelijker aanpassen.