Privacyverklaring Thuisapotheek.nl

De privacyverklaring van Thuisapotheek verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en patiënten van de Thuisapotheek website, webwinkel en andere diensten, waaronder de app voor uw smartphone. 

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en bovenal betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Thuisapotheek gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen u altijd op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Het meest actuele privacybeleid kunt u altijd vinden op Thuisapotheek.nl/privacy. Thuisapotheek raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u ook van deze kleine wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

*Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 02-05-2022.

 

PGH Apotheek BV (Thuisapotheek.nl)

Adres: Phoenixstraat 21, 1812 PP Alkmaar

KvK-nummer: 59774282

Btw-nummer: 8536.39.243.B01

Inhoudsopgave Privacyverklaring

1          Uitleg over de  privacyverklaring

2          Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

2.1.      Voor welke doelen verwerkt Thuisapotheek uw gegevens?

2.2       Doeleinden en gebruik van persoonsgegevens

2.2.1.   Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

3.1       Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 1. Toestemmingen

4.1.      Gebruik van gegevensverwerkers

4.2.      Verstrekking aan derden

4.3.      Beveiligen en bewaren

 1. Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

5.1       Autoriteit persoonsgegevens

 1. Online diensten van Thuisapotheek

6.1       Thuisapotheek Website, Webshop en Thuisapotheek app (algemeen)

6.2       Bestellen via Thuisapotheek.nl

6.2.1    Bestellen via Thuisapotheek.nl met een account

6.2.2    Bestellen als gast (zonder inlog)

6.2.3.   Reviews van producten

6.2.4.   Terugkoppelingen van cliënten

6.2.5    Uitnodiging voor tevredenheidsonderzoek

 1. Analyse en reclame
 2. Aanmaken van een Thuisapotheek account

8.1.      Aanmelden op de website:

8.2.      Aanmelden via de app

 1. De Thuisapotheek app

9.1       Voordelen en functionaliteiten Thuisapotheek app

 1. Uw nieuwsbrieven, interesses, en adviezen.

10.1.    Advies van Thuisapotheek

 1. Instellingen en afmelden bij de service van Thuisapotheek

11.1     Afmelden bij de service van Thuisapotheek

 1. Wanneer u met ons communiceert via social media

12.1     Onze socialmediapagina's

12.2.    Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

12.3.    Hoe beveiligen wij uw gegevens?

 1. Cookies

1. Uitleg over de Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

Thuisapotheek.nl verwerkt gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2.1. Voor welke doelen verwerkt Thuisapotheek uw gegevens?

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van medicatie, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek of functionaliteit gebruikt in de Thuisapotheek app, zullen wij uw medicatiedossier delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.

2.2. Doeleinden en gebruik van persoonsgegevens

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van medicatie, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek of functionaliteit gebruikt in de Thuisapotheek app, zullen wij uw medicatiedossier delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.

 

2.2.1. Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

(Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website of webwinkel, en de Thuisapotheek app, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;

Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;

Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.

3. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd en wij voor uw apotheek waarnemen.

3.1. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u bij ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens

geboortedatum

BSN

leeftijd

telefoonnummer

e-mailadres

geslacht

gegevens over medicijnen en hulpmiddelen

medische gegevens

naam van uw zorgverzekeraar

IBAN

Informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier

inloggegevens.

4. Toestemming

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen u voor verschillende zaken toestemming vragen. Wij vragen u toestemming om uw gegevens te delen met andere zorgverleners. Wij hebben ook uw toestemming nodig indien een ander voor u uw medicijnen ophaalt. U moet toestemming geven voordat wij gegevens delen met een dienstapotheek, zodat u daar medicijnen kunt ophalen. Indien u gebruik wenst te maken van de Thuisapotheek app, hebben wij uw toestemming nodig voordat wij gegevens met Thuisapotheek kunnen delen. Voor een nadere toelichting wie voor welke gegevensverwerking verantwoordelijk is, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de app.

Voor kinderen onder de 12 jaar vragen wij toestemming van één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar vragen wij toestemming aan het kind samen met één van de ouders.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatiedossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

U kunt op www.volgjezorg.nl toestemming geven of intrekken voor de beschikbaarstelling van gegevens in het gegevensuitwisselingssysteem LSP (Landelijk Schakelpunt) aan diverse partijen.

4.1. Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die onderdelen van onze diensten uitvoeren, zoals de opslag van het patiëntendossier. We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen (namens onze klant) dit te doen.

Hiertoe gebruikt Thuisapotheek.nl een aantal door ons geselecteerde sub-verwerkers voor de uitvoering van hun taken. Zij zullen persoonsgegevens niet verstrekken aan andere organisaties. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van de persoonsgegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

4.2. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Wij kunnen uw informatie delen via ons uitwisselingssysteem met een dienstapotheek, het ziekenhuis, de huisarts, een waarnemend arts,  andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens uitsluitend als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

Ook kan het noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

4.3. Beveiligen en bewaren

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige medicatie uitgaven.

5. Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om Thuisapotheek.nl een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Thuisapotheek, kunnen wij uw contactgegevens vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Thuisapotheek die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om uw vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Om dit proces te versnellen kunnen wij u ook vragen om uw contactgegevens zoals; naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming:     Andre Lucassen

Telefonisch:                                         085-7325740

E-mail:                                                klanten@thuisapotheek.nl

Post:                                                    Postbus  9242 1800 GE Alkmaar

 

5.1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Online diensten van Thuisapotheek.

Thuisapotheek biedt een aantal online diensten aan, waaronder:

De website van Thuisapotheek op https://www.thuisapotheek.nl/

De webshop op https://www.thuisapotheek.nl/shop

De Thuisapotheek app

Elektronische nieuwsbrieven

 

6.1 Thuisapotheek website, webshop en app (algemeen)

Wanneer u de website van Thuisapotheek bezoekt of de Thuisapotheek app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u (zoals uw IP-adres en uw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te ondersteunen en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Thuisapotheek.

 

Deze technische gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Thuisapotheek website en de Thuisapotheek app te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en app beheerders in staat de website en de app te beheren, bijvoorbeeld bij het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak.

 

De gegevens worden ten tweede door Thuisapotheek gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Thuisapotheek van u heeft ontvangen, bijvoorbeeld uit eerdere aankopen van de webshop of door het gebruik van de Thuisapotheek app (lees meer over de Thuisapotheek app in hoofdstuk 9). Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om u in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Thuisapotheek gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Thuisapotheek zelf op de website en app van Thuisapotheek, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Thuisapotheek website en/of in de Thuisapotheek apps. Thuisapotheek gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven.

 

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de website en Thuisapotheek app aangenamer te maken, worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het cookiebeleid van Thuisapotheek.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone, de unieke identifiers van de op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina's binnen het Thuisapotheek-domein, de internetbrowser waarmee u surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites, en uw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties, stappen in de bestelflow of in contact.)

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel maximaal 27 maanden.

 

6.2. Bestellen via Thuisapotheek.nl

Bestellen in de webshop van Thuisapotheek is mogelijk via de website van Thuisapotheek. Wanneer u een online bestelling wilt plaatsen, kunt u ervoor kiezen om in te loggen met uw Thuisapotheek account of te bestellen als gast. Afhankelijk van welke keuze u maakt, leest u in onderstaande paragrafen hoe wij uw gegevens gebruiken:

 

6.2.1 Bestellen met een Thuisapotheek account

Als u ervoor kiest om in te loggen met een Thuisapotheek account worden uw gegevens automatisch ingeladen om het bestelproces te verbeteren. Hierdoor kunt u uw persoonlijke gegevens en uw bestelgeschiedenis inzien, en waar nodig ook aanpassen. U hoeft voor het bestellen niet perse een account aan te maken, maar het is wel erg handig, aangezien u de gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een account hebt kunt u  er ook voor kiezen om notificaties instellen bij een product dat niet op voorraad is. U krijgt éénmalig een bericht wanneer het product weer verkrijgbaar is.

 

6.2.2 Bestellen als gast (zonder inlog)

In de webshop van Thuisapotheek kunt u snel en eenvoudig een bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen. Het plaatsen van een bestelling kan als gast. Het aanmaken van een account is dan niet nodig.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om uw bestelling als gast te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren over uw bestelling (zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van uw bestelling), gebruiken wij uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Om uw bestelling af te kunnen leveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die u aan ons geeft voor aflevering, betaling, ontvangen korting, en uw naam en adresgegevens of de gekozen locatie wanneer u uw bestelling wilt laten afleveren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren uw online aankoopgegevens niet langer dan 60 dagen, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Wij hebben uw aankoopgegevens gedurende deze periode nodig om uw bestelling af te leveren, vragen te beantwoorden, en eventuele retourzendingen te kunnen verwerken.

Lees hier meer over in onze algemene voorwaarden. 

 

6.2.3. Reviews van producten in de webwinkel

Na uw online aankoop, wordt u door Thuisapotheek per e-mail uitgenodigd om een product te reviewen en (indien u daar toestemming voor geeft) te plaatsen op onze website. Deze review is dan ook zichtbaar voor anderen. Wij vragen u om een review ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Thuisapotheek. Op grond van reviews kunnen we bepalen of een artikel aan de verwachtingen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen wij naar aanleiding daarvan maatregelen treffen en eventueel het artikel uit ons assortiment halen. Als u eenmaal een review hebt gegeven, sturen wij u daarna een bevestigingsmail en kunnen wij daarna contact met u opnemen over jouw beoordeling.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de volgende gegevens naar aanleiding van reviews: de titel van de review, uw review, scores en aanbeveling, gebruikersnaam, locatie (optioneel), e-mailadres en uw leeftijd (optioneel). We verzoeken u om geen afbeeldingen van herkenbare personen in te sturen, tenzij dit onvermijdelijk is met betrekking tot het gebruik van het product.

 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De reviews blijven zichtbaar op de website zolang als de artikelen in onze webshop te bestellen zijn.

 

6.2.4. Terugkoppelingen van cliënten

Thuisapotheek wil graag haar diensten continu verbeteren, waarvoor we u om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze apotheken, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar uw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het raadplegen van advies en/of plaatsen van een bestelling. U beslist zelf of en welke informatie u daarbij aan ons wenst te geven over uw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan uw recht op privacy.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de gegevens waarvan u zelf gekozen hebt ze met ons te delen als onderdeel van uw terugkoppeling aan ons. Wij koppelen uw terugkoppeling aan andere informatie die we over u hebben, zoals over uw vragen of bestelling, het apparaat waarmee u bestelde, en het tijdstip van bestelling, om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor u hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met u opnemen om te reageren op uw terugkoppeling. Wanneer u uw contactgegevens opgeeft bij uw terugkoppeling over een apotheek van een franchisenemer, geven wij uw contactgegevens aan die franchisenemer door.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren uw terugkoppeling voor de duur van het onderzoek, dit is maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor een onbepaalde tijd.

 

6.2.5 Uitnodiging voor tevredenheidsonderzoek

Daarnaast doet Thuisapotheek regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten en patiënten over de service, website, app en andere producten en diensten die specifiek onder de verbetering van de dienstverlening vallen. We kunnen u aan de hand van de bij ons bekende contactgegevens benaderen met een uitnodiging om uw mening te geven over een bepaalde service, website, product of dienst van Thuisapotheek.nl. Hiervoor verwerken we u contactgegevens. Per uitnodiging kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen of niet. Daarnaast kent Thuisapotheek een patiënten/klantenpanel. U kunt ervoor kiezen lid te worden van dit panel. U ontvangt dan meer en langere onderzoeken. Op het moment dat u zich  aanmeldt voor dit panel, vragen we u toestemming voor het koppelen van uw antwoorden vanuit het patiënten/klantenpanel met de aankopen en aanvragen die u bij Thuisapotheek heeft gedaan. Deze toestemming is niet vereist voor de deelname aan het patiënten/klantenpanel. De toestemming kunt u ook altijd weer intrekken via uw persoonlijke profiel van de Thuisapotheek website of app. U kunt u dus altijd weer uitschrijven voor dit patiënten/klantenpanel.

 

Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken helpt u ons om onze producten, apotheken, website en diensten verder te verbeteren. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de enquêtegegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan het tevredenheidsonderzoek verwerken wij gegevens zoals uw e-mailadres, uw aankopen en de tijd dat u gebruik maakt van onze service. De door u ingevulde antwoorden verwerken we uiteraard ook anoniem om schending van privacy te voorkomen. Voor de invulling van het tevredenheidsonderzoek verwerken wij gegevens zoals uw naam, e-mailadres en de door u ingevulde antwoorden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Bij de meeste product- en andere onderzoeken bewaren we uw antwoorden voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd en delen we deze soms (indien relevant) ook met de leverancier.

7. Analyse en reclame

Indien u bij het winkelen in de Thuisapotheek webwinkel of in app inlogt, wordt de informatie over uw aankoop gekoppeld aan uw profiel. Met deze gegevens voegt Thuisapotheek informatie toe over uw aankopen in de webwinkel en krijgt hierdoor beschikbare informatie over uw gebruik van de online diensten van Thuisapotheek.nl. Wij gebruiken deze informatie voor analyses en segmentatie, en zetten de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer over het analyseren van uw gegevens en het gebruik daarvan voor reclame doeleinden in paragraaf 6.1 Thuisapotheek website, webshop en app (algemeen)

8. Aanmaken van een Thuisapotheek account

Om deel te kunnen nemen aan de dienstverlening van Thuisapotheek of de gratis Thuisapotheek app (iOS en Android). Is het noodzakelijk om een account aan te maken. De Thuisapotheek app is te downloaden via de App Store of via Google Play. Vervolgens meld u zich aan middels de uitgelegde stappen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 

 1. Uw aanmeldgegevens: voor en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, e-mail adres en zelf gekozen wachtwoord.
 2. Medicatieoverzicht of Medicijnpaspoort
 3. Aanvullende persoonlijke gegevens en instellingen zoals voorkeuren voor nieuwsbrieven etc.
 4. Uw huidige apotheek

 

U kunt gegevens ook aan ons doorgeven via het inschrijfformulier op onze website. Als u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, moet u voor iedereen een eigen formulier invullen.

 

Als u deze gegevens hebt ingevud en er contact met u opgenomen is via de telefoon, krijgt u een digitaal profiel die zichtbaar is uw Thuisapotheek account. Hierop kunt u inloggen met een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter). Wanneer u de stappen doorlopen hebt en klikt op "Registreer nu", waarmee u tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Is uw aanmelding voor Thuisapotheek voltooid.

 

Wanneer uw gegevens in de toekomst wijzigingen (bijvoorbeeld bij nieuw telefoonnummer, e-mailadres of verhuizing), horen we dat graag van u. Als u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen kunt u dit ook aan ons doorgeven. Als u reeds medicijnen gebruikt, kunt u een actueel medicatieoverzicht van uw vorige apotheek naar ons opsturen of ons toestemming geven uw medicatiedossier bij uw vorige apotheek op te vragen. Indien u het LSP (www.volgjezorg.nl) bij de lokale apotheek heeft openstaan, dan kunnen wij uw dossier beveiligd digitaal opvragen.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door u ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat u ze wijzigt of verwijdert.

 

Als u uw gegevens hebt verwijderd uit uw Thuisapotheek account, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd. Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in paragraaf  5 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

 

8.1. Aanmelden op de website:

Op https://www.thuisapotheek.nl/inschrijven kunt u zich aanmelden voor de online dienstverlening van Thuisapotheek. U kunt naast uw inschrijving bij Thuisapotheek ook gewoon ingeschreven blijven bij uw huidige apotheek. Nadat u zich heeft ingeschreven bij Thuisapotheek wordt u binnen 1 werkdag gebeld door één van onze assistenten. Deze gaat uw gegevens en uw medicatie met u doornemen, zodat uw medicatie veilig thuisbezorgd kan worden. Om dit in werking te laten treden hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 

Voornaam en achternaam

Geslacht

Telefoonnummer

Adres

E-mail adres

 

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen in de webshop van Thuisapotheek, hebben wij een e-mail adres of telefoonnummer van u nodig om (Indien nodig) contact met u te zoeken. Vervolgends vult u uw adres gegevens die wij nodig hebben voor de verweking van uw bestelling. Wanneer u uw adrs huisnummer en plaats heeft ingevuld en de stappen van het betaalproces heeft belopen is uw bestelling bij Thuisapotheek bevestigd. Wij gaan zo snel mogelijk aan de slag om de porducten bij u thuist te leveren. Wanneer u een bestelling in de webshop hebt gedaan en ervoor gekozen hebt deze gegevens op te slaan in uw account registreren wij uw betaalmethode in de webshop zodat u deze de volgende keer niet hoeft te selecteren. U kunt deze altijd weer wijzigen.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door u ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat u ze wijzigt of verwijdert. Als u uw gegevens hebt verwijderd uit uw Thuisapotheek account, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd. Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in paragraaf  5 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

 

8.2. Aanmelden in de app:

Na het downloaden van de Thuisapotheek app klikt u op registreren. Hierna word u doorgelinkt naar een stappenschema die u dient na te lopen. Uw medische gegevens zijn strikt persoonlijk. Vandaar dat wij u vragen om uzelf te identificeren: eenvoudig via DigiD of achteraf via een identiteitsbewijs. We controleren uw telefoonnummer aan de hand van een SMS en uw identiteit via DigiD. Thuisapotheek heeft uw burgerservicenummer (BSN) nodig om uw zorgdossier aan te maken en om te zorgen dat uw gegevens alleen voor u wordt gebruikt. Door uw BSN te vragen, voldoet de Thuisapotheek aan haar verplichtingen onder de zorgwetgeving en kunnen wij het intakegesprek optimaal voorbereiden.

 

Als u niet akkoord gaat met het delen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, kunnen andere zorgverleners niet zien welke medicijnen door Thuisapotheek zijn verstrekt. Dit kan goede, veilige en snelle zorg in de weg staan. Verder kan Thuisapotheek alleen met uw toestemming contact opnemen met uw huisarts, om Thuisapotheek als voorkeursapotheek te laten vastleggen. Zonder toestemming moet u dit zelf regelen. Met de laatste toestemming kan Thuisapotheek eventueel laboratoriumwaarden bij de huisarts opvragen om te beoordelen of u de juiste medicatie in de juiste dosering gebruikt.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u zich aanmeld via de Thuiaspotheek app. Hebben wij uw medische en persoonsgegevens nodig in dat verband verwerken bestellingen en bezorgingen. Ook hebben we herin bepaalde technische gegevens van u nodig. Lees meer hierover onder "Thuisapotheek Website en Thuisapotheek app (algemeen) in paragraaf 2 ". De gegevens die wij verzamelen voor de aanmelding bij de Thuisapotheek app zijn:

           

Naam, achternaam en adres

            Telefoonnummer en e-mailadres

            Uw burgerservicenummer

Medicijnenoverzicht of paspoort en huidige apotheek

 

Let op: Uw BSN wordt niet in de app opgeslagen.

 

Wanneer u een bestelling in de webshop hebt gedaan en ervoor gekozen hebt deze gegevens op te slaan in uw account, bewaren wij uw Achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, en uw  aankoopgeschiedenis. De aanmeldgegevens gebruiken wij ook om ervoor te zorgen dat koppeling is tusse de webshop en de app.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door jou ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert.

 

Als je je gegevens hebt verwijderd uit uw Thuisapotheek account, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd. Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in paragraaf 5 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

9. De Thuisapotheek app

Wanneer u gebruik maakt van de Thuisapotheek app verwerken we bepaalde technische gegevens van u. Lees meer hierover onder paragraaf 6.1. "Thuisapotheek website en Thuisapotheek app (algemeen)".

 

U kunt alleen gebruik maken van de Thuisapotheek app als u zich aanmeldt via de verplichte stappen in de app. Uw medische gegevens zijn strikt persoonlijk. Vandaar dat wij u vragen om uzelf te identificeren. Dit kan eenvoudig via DigiD of achteraf via een identiteitsbewijs. (zie 8.1.3 aanmelden in de app) De Thuisapotheek app biedt vervolgens verschillende voordelen en functionaliteiten. Een aantal van deze functionaliteiten is ook beschikbaar als u zich aanmeldt via Thuisapotheek.nl. Andere functionaliteiten zijn alleen beschikbaar via de app. Hieronder is aangegeven wat de voordelen en functionaliteiten voor u zijn van de Thuisapotheek app:

 

9.1 Voordelen en functionaliteiten Thuisapotheek app

Wanneer u gebruik maakt van de Thuisapotheek app, maakt u gebruik van verschillende functionaliteiten en profiteert u van de voordelen die deze app met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens juist en veilig worden verwerkt, controleren wij uw telefoonnummer aan de hand van een SMS-verificatie en uw identiteit via DigiD. Dankzij uw DigiD kunt u overal makkelijk en veilig inloggen. Uw persoonlijke gegevens blijven hierdoor ook goed beschermd en profiteert u van de volgende voordelen en functionaliteiten:

 

U blijft altijd op de hoogte van uw medicatieoverzicht.

U wordt op de hoogte gesteld wanneer uw medicatie weer aanwezig is of aangevuld moet worden.

Zowel medicatie als zelfzormiddelen kan bestellen via hetzelfde platform

 

Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen en functionaliteiten is een aanmelding van belang. (Zie paragraaf 8.1.1 Aanmaken van uw account en 8.1.3. Aanmelden met de app)

10. Uw nieuwsbrieven, interesses, en adviezen.

U kunt ervoor kiezen om Thuisapotheek nog persoonlijker te maken. Dit kunt u doen door u aan te melden voor nieuwsbrieven of interesse(s), adviestools en/of aanvullende persoonlijke gegevens binnen uw account. Dat kan direct na uw aanmelding bij Thuisapotheek, maar u kunt dit later ook aanvullen in uw account. Meer informatie over uw Thuisapotheek account vindt u onder paragraaf 8. Aanmaken van een Thuisapotheek account.

 

Thuisapotheek kent de volgende nieuwsbrieven, e-mails en pushnotificaties:

Nieuwsbrief: U ontvangt een nieuwsbrief met de beste tips voor uw gezondheid, en u blijft op de hoogte van de nieuwste en beste zelfzorgmiddelen.

Een herinneringsmail voor de producten in uw winkelmandje: We sturen u een e-mail ter herinnering als u producten onafgerekend in uw winkelmandje hebt laten staan, dit zodat u ze niet vergeet.

Een cadeau e-mail op uw verjaardag.

Een herinnering e-mail voor aanvulling van eerder afgenomen producten: We sturen u een e-mail ter herinnering als medicijnen of producten die u eerder hebt afgehaald volgens ons (bijna) op zijn zodat u deze gemakkelijk aan kunt vullen.

Een herinnering e-mail voor producten op uw lijst met favorieten: We sturen u een e-mail ter herinnering als u producten onafgerekend op uw lijst met favorieten hebt staan, zodat u deze niet vergeet.

Pushnotificaties van de Thuisapotheek app: Bij het gebruik van de app geeft u aan pushnotificaties te willen ontvangen voor updates over onderandere; Belafspraken, het ontvangen en afhalen van herhaalmedicatie en levertijden en momenten van bezorging. Dit doen we omdat u hierdoor nauwgezet uw proces kunt volgen en zelf inspraak heeft over de gewenste contactmomenten. 

 

We kunnen u in nieuwsbrieven vragen stellen over uw voorkeuren. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze aanbiedingen, website, e-mails, en app beter inrichten. We slaan uw antwoorden ook op bij de informatie die we van u hebben. We gebruiken deze informatie dan om onze diensten verder voor u te personaliseren. U beslist zelf of en welke informatie u daarbij aan ons wenst te geven over uw voorkeuren.

 

U kunt deze nieuwsbrieven en/of mails altijd eenvoudig aan- of uitzetten door in te loggen op de Thuisapotheek app of website. De door u ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens kunt u altijd terugvinden en aanpassen in uw eigen Thuisapotheek account.

 

Welke gegevens verwerkt Thuisapotheek hiervoor?

Om de extra aanbiedingen en nieuwsbrieven zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruikt Thuisapotheek de door u ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens. U kunt de volgende gegevens met ons delen:

 

Uw nieuwsbrieven: Welke nieuwsbrieven wilt u ontvangen?

Uw interesses: U geeft aan in welke zelfzorgmiddelen u bent geintreseerd, haarverzorging, gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, gezondheid en bewegen, vitamines en herenverzorging etc.

Uw verjaardag: Uw geboortedatum zodat wij u op die dag kunnen voorzien van speciale aanbiedingen

 

 

10.1. Advies van Thuisapotheek

Thuisapotheek is gespecialiseerd in chronische medicatie. Onze apothekers kennen alle bijwerkingen. Gebruikt u verschillende medicijnen? We controleren zorgvuldig de combinaties en adviseren u over verstandig medicijn en zelfzorgmiddelen gebruik. We kennen precies de mogelijke bijwerkingen van alle medicijnen en weten welke combinaties problemen op kunnen leveren. Daardoor bent u verzekerd van deskundige adviezen. We geloven dat inzicht in uw persoonlijke situatie helpt om de juiste, passende producten te adviseren. Daarom verschaffen wij verschillende online adviestools om onze patienten te helpen met het vinden van de juiste medicatie en ondersteunende producten.

 

Als u voor het eerst medicijnen bestelt bij Thuisapotheek.nl, hebben wij een aantal gegevens van u nodig: uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. U kunt dit aan ons doorgeven via het inschrijfformulier op onze website of kunt dit doorbellen via ons apothekersteam. Let op: Als u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, moet u voor iedereen een eigen formulier invullen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

We bewaren de door u ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat u ze wijzigt of verwijdert. Als uw gegevens in de toekomst wijzigingen (bijvoorbeeld bij nieuw telefoonnummer, e-mailadres of verhuizing), horen we dat graag van u. Als u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen kunt u dit ook aan ons doorgeven. Als u reeds medicijnen gebruikt, kunt u een actueel medicatieoverzicht van uw vorige apotheek naar ons opsturen of ons toestemming geven uw medicatiedossier bij uw vorige apotheek op te vragen. Indien u het LSP (www.volgjezorg.nl) bij de lokale apotheek heeft openstaan, dan kunnen wij uw dossier beveiligd digitaal opvragen.

 

U kunt u altijd uitschrijven voor een bepaalde e-mail nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan de e-mail. U wordt dan doorgelinkt naar de inlogpagina van uw Thuisapotheek account. Let op: Wanneer u zich uitschrijft voor een bepaalde nieuwsbrief ontvang u de bijbehorende extra aanbiedingen ook niet meer: niet per e-mail, maar ook niet meer via de  Thuisapotheek app als u deze gebruikt.

 11. Instellingen en afmelden bij de service van Thuisapotheek

U kunt via uw Thuisapotheek account ook onderdelen aanpassen aan uw eigenvoorkeuren. Dit doet u via de instellingen van uw eigen Thuisapotheek account. Lees meer hierover in paragraaf 8. Aanmaken van een Thuisapotheek account.

 

11.1. Afmelden bij de service van Thuisapotheek

U kunt uw deelname aan de service van Thuisapotheek op elk moment stopzetten door u op uw Thuisapotheek accoiunt af te melden voor de servcie van Thuisapotheek. Wij verwijderen dan alle gegevens die u aan Thuisapotheek hebt opgegeven en zullen deze gegevens niet meer analyseren. Er zijn twee mogelijkheden om af te melden:

 

 1. Volledig verwijderen van uw account: Log in en ga naar "Mijn gegevens" en kies voor "Ga naar account verwijderen". Al uw gegevens en uw volledige aankoopgeschiedenis worden verwijderd.

 

 1. Uitschrijven voor de extra service van Thuisapotheek, maar Thuisapotheek account in stand houden (voor het doen van webshop bestellingen): Log in en ga naar "Mijn gegevens" en kies voor "Ga naar uitschrijven" Uw extra gegevens zoals nieuwsbrieven, interesses,en acties worden verwijderd. Uw aankoopgeschiedenis wordt niet verwijderd. Let op: met het verwijderen van de Thuisapotheek app op uw smartphone heeft u uw deelname aan Thuisapotheek nog niet beëindigd. Wanneer u de Thuisapotheek app opnieuw downloadt, kunt u altijd weer inloggen met uw "oude" gegevens. U vindt tevens uw volledige Thuisapotheek account terug in de app. Om u volledig af te melden en de gegevens definitief te laten verwijderen, dient u zich via https://www.thuisapotheek.nl/account af te melden. Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in paragraaf 5 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

12. Wanneer u met ons communiceert via social media

Thuisapotheek.nl en berichten van Thuisapotheek delen via social media: Indien u ervoor kiest om Thuisapotheek.nl of de online diensten te delen via social media, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en/of WhatsApp dan kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Thuisapotheek en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

 

12.1 Onze socialmediapagina's

Wij zijn actief op verschillende socialmediaplatforms, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en WhatsApp. Wanneer u met ons communiceert via onze socialmediapagina's (bijvoorbeeld wanneer u reacties plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over u kunnen zien (zoals uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, woonplaats,  e-mailadres en geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde socialmediaplatforms. Thuisapotheek raadt u daarom ook aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde socialmediaplatforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van de privacyverklaring van Thuisapotheek.

 

12.2. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Thuisapotheek schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals softwareleveranciers, drukkerijen, e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Thuisapotheek en heeft Thuisapotheek de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Thuisapotheek schakelt ook derden partijen zoals Google in voor het analyseren van uw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over uw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om u gerichte advertenties op Facebook te laten zien. U kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid. Uitsluitend indien Thuisapotheek hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

Uw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Thuisapotheek zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat uw gegevens zo goed worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij u om contact op te nemen met de  klantenservice van Thuisapotheek.

 

12.3. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Thuisapotheek gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

13. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden in ons cookiebeleid.